Drukuj

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

    1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

      1. Zestawienie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1,

      2. Zestawienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2,

      3. Zestawienie dochodów i wydatków z zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      4. Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - zgodnie z załącznikiem Nr 4,

      5. Zestawienie przychodów i rozchodów - zgodnie z załącznikiem Nr 5,

      6. Część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 6.

    2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

http://um-suprasl.pbip.pl/sendFile.php?inf=6606&z=1&type=HTML

Kliknij na link

Thursday the 12th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.